Handelsbetingelserne for klubber

Parter

Handelsbetingelserne er gældende for klubber, som råder over en underside hos KlubPoker og har en gældende aftale. Disse klubber betegnes som Arrangøren. Personer som anvender systemet til tilmelding og betaling, betegnes som Køber. Køber er pålagt særskilte betingelser, som findes i dokumentet Handelsbetingelser.

Aftalens omfang

KlubPoker stiller en valgt underside af domænet klubpoker.dk til rådighed for Arrangøren, og formidler på Arrangørens vegne billetsalg til turneringer. Arrangøren har selv ansvaret for at oplysninger, der videregives til køber, er korrekte og fyldestgørende. Handelsbetingelserne er dækkende for ethvert mellemværende mellem Arrangøren og KlubPoker. Betingelserne er gældende for alle typer af varer

Turnerings informationer

KlubPoker kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved tabt arbejdsfortjeneste. Arrangøren accepterer, at KlubPoker opbevarer information om Arrangøren, tilhørende Turneringer, jf. KlubPoker s data aftale. Arrangøren kan frit ændre i egne turneringer.

Materielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det anvendte materiale på undersiden af klubpoker.dk, som f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod KlubPoker med påstand om retskrænkelse, giver KlubPoker Arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og Arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at holde KlubPoker skadesløs for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Priser og gebyrer

Abonnement tilbydes gratis, så længe KlubPoker betalingsløsning anvendes. Arrangøren fastsætter selv prisen for sine turneringer inkl. eller ekskl. KlubPokers gebyr. KlubPoker er berettiget til at opkræve et gebyr hos Arrangør, som dækker omkostninger og drift af KlubPoker. Gebyrets størrelse fastsættes af KlubPoker og klubben og vil fremgå af klubbens hjemmeside under handelsbetingelser, der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter. Alle gebyrer vil fremgå af prisoversigten før endelig godkendelse af betaling hos Køber.

Afregning

Ved formidlingen af billetsalg til Turneringer samt tilmelding modtager Arrangøren betalingen fra Køber via en separat indløsningsaftale, betalingen er fratrukket KlubPokers gebyr. Udbetaling foretages efter endt afregningsperiode. Afregningsperioden er altid én uge, og løber fra mandag til søndag. Alle indbetalinger i perioden bliver derfor udbetalt i én samlet overførsel. Udbetaling forfalder til betaling hver søndag og pengene vil være overført først kommende bankdag efter endt afregningsperiode. Hvornår en betaling er til rådighed hos Arrangøren, afhænger af hvilken bank der anvendes. I KlubPoker systemet registreres alle tilmeldinger og indbetalinger. For at se hvilke turneringer, som pengene er blevet indbetalt til, kan dette fremsøges ved at klikke på turneringen i back end af systemet.

Ændring af turnering

Sletter Arrangøren sin turnering, skal dette gøres inden eventuelle tilmeldinger eller inden starttidspunkt for turneringen. Arrangøren kan frit slette eller ændre i turnerings beskrivelse eller prisen, så længe der ikke er foretaget køb. Hvis der er foretaget køb, må turneringen ikke slettes. Turneringen kan kun opdateres med nye. Hvis turneringen ikke kan gennemføres, skal turneringen aflyses og evt. oprettes på ny. Aflyser Arrangøren sin turnering med allerede eksisterende tilmeldinger, skal Arrangøren selv sørge for at tilbagebetale Køber efter afregningsperioden eller flytte tilmeldingen. Arrangøren skal selv sørge for kontakt til Køber og aftale nærmere vedr. tilbagebetaling – kontant, check eller bankoverførelse. (mere information i pkt. 8 og pkt. 9)

Aflysning af turnering

Hvis Arrangøren ikke gennemfører turneringen i forbindelse med aflysning eller konkursbo, er Arrangøren, Arrangørens konkursbo eller den/de som Arrangøren måtte have overført rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte turneringer, og KlubPoker refunderer ikke billetpris, administrationsgebyr og kort- /betalingsgebyr. Arrangøren kan ikke rejse krav overfor KlubPoker i anledning af de ikke gennemførte turneringer. Arrangøren, Arrangørens konkursbo eller den/de som Arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt, er fuld forpligtet i forbindelsen mellem Køber og Arrangøren og eventuelle økonomiske forhold om tilbagebetaling, godtgørelse m.m. svarende til indbetalingen.

Ansvarsdeling

KlubPoker er alene formidler på vegne af Arrangøren af billetsalg til turneringer, og påtager sig intet ansvar overfor Køber for Arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs eller aflysning af turneringer. Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til KlubPoker og videregives af dette til Køber. Eventuelle reklamationer fra Køber over kvaliteten af turneringen eller andre forhold vedrørende turneringen herunder aflysning og spørgsmål til turneringen vil ikke blive behandlet af KlubPoker. Al henvendelse herom skal rettes til Arrangøren. Arrangøren er forpligtet til at foretage kontrol af købte billetter og anvendte betalingskort. Dette kan ske ved sammenligning af Kundens profil, scanning af billet, ID og sidste 4 cifre på betalingskort. Modtager KlubPoker opkrævning fra betalingsløsningen eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billet køber, fratrækkes beløbet hos Arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i Arrangørens tilgodehavende inden endelig udbetaling foretages efter endt afregningsperiode. Såfremt Arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos KlubPoker, skal Arrangøren inden 7 dage betale KlubPoker det fakturerede beløb. Alt kortmisbrug politianmeldes.

Anvendelse & Begrænsninger

Salg af billetter må ikke udbydes i forbindelse med videresalg og/eller distribution til tredje part o. lign. KlubPoker forbeholder sig retten til at opsige abonnement forholdet og aflyse pågældende turneringer såfremt dette konstateres. KlubPoker kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved tabt arbejdsfortjeneste. I yderste tilfælde ved fejl vil KlubPoker kunne fremskaffe en backupløsning. Dog ikke efter opsigelse af abonnement, da data vil være fysisk slettet på domænet. Opdateringer vil almindeligvis ligge i tidsrum hvor serveren ikke er belastet.

Misligholdelse

Misligholder Arrangøren sine abonnementsbetingelser, er KlubPoker berettiget til at afbryde eller lukke aftalen, med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel.

Følgende punkter vil betragtes som misligholdelse:

  • Videresalg, overdragelse, udlejning eller distribution for/til tredjepart, kopiering o.lign.
  • Manglende betaling.
  • Inaktivitet eller det økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart.

Hvis KlubPoker afbryder adgangen til hjemmeside som følge af misligholdelse, vil KlubPoker orientere Arrangøren om årsagen. Arrangøren er ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af afbrydelsen forårsaget af misligholdelse. Desuden vil et administrationsgebyr blive pålagt for genåbning.

Ændringer i abonnement

KlubPoker forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter. Alle ændringer annonceres på https://www.klubpoker.dk Arrangøren har ansvaret for til enhver tid at holde sig orienteret om KlubPokers gældende abonnementsbetingelser, priser og produkter. Ved tilkøb / ændring af produkt skal kunden kontakte KlubPoker skriftligt på e-mailen: kontakt@klubpoker.dk. Eller via kontaktformularen

Support

Med mindre andet aftales skal alt support ske via mail eller kontaktformularen på klubpoker.dk.

Adressen er kontakt@klubpoker.dk . Telefonisk support er ikke en del af basisabonnementet men kan tilkøbes.